Usługi konsultingowe

Jak przygotować się do rozliczenia podatku?

Jak przygotować się do rozliczenia podatku?

Wprawdzie z podatku dochodowego w Niemczech rozliczamy się dopiero po zakończeniu roku, jednak chcąc aby przebiegło ono sprawnie i było jak najkorzystniejsze warto przygotowywać się do niego przez cały rok. Niemiecki system podatkowy oferuje wiele korzystnych ulg, skorzystać z nich można jednak pod warunkiem przedstawienia odpowiedniej dokumentacji a tą najłatwiej gromadzi się systematycznie odkładając przydatne dokumenty do teczki i robiąc stosowne notatki.

Poniżej przedstawiamy zestawienie działań, które znacznie przyspieszą przygotowanie rozliczenia i zapewnią wykorzystanie wszystkich furtek do obniżenia ostatecznego zobowiązania podatkowego.

Osoby prowadzące podwójne gospodarstwo domowe (np. mające rodziny w Polsce a, w związku z wykonywaną pracą przebywające w Niemczech) mogą w rocznym rozliczeniu podatkowym skorzystać z ulgi na koszty przejazdów między Polską a Niemcami. Aby prawidłowo udokumentować te podróże warto zawczasu rozpocząć prowadzenie ewidencji, do której wpisujemy każdy przejazd, dołączając do wpisu potwierdzające go dowody, np.:
Deklarując przejazdy samochodem prywatnym, pamiętajmy, że takowym pojazdem musimy dysponować. Jeżeli poruszamy się samochodem należącym do kogoś innego warto wcześniej sporządzić stosowną umowę użyczenia.

Urzędy sprawdzają także czy przebieg deklarowanego pojazdu jest spójny z zadeklarowaną ilością przejechanych kilometrów. A zatem powinniśmy być w stanie wykonany przebieg udokumentować. Zazwyczaj jest on odnotowywany przy corocznych technicznych przeglądach pojazdu. Warto jednak prosić o wpisanie aktualnego przebiegu również na fakturach za bieżące naprawy, zmiany kół itp. Również sprzedając stary pojazd i kupując nowy należy w umowie zawrzeć informację o przebiegu.

I pamiętajmy…

Wszystkie powyższe dokumenty najlepiej od razu, na bieżąco, odkładać do osobnej teczki lub segregatora.           

Tutaj pobierzesz przykładowy formularz pomocny w prowadzeniu dokumentacji.

Skorzystanie z wyżej opisanej ulgi na dojazdy uwarunkowane jest prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego. Udowodnienie tego jest szczególnie problematyczne w przypadku osób samotnych. W ich przypadku bowiem występuje domniemanie, że prowadzą jedno gospodarstwo w miejscu gdzie pracują. Zatem wykorzystanie tego narzędzia do obniżenia zobowiązania podatkowego będzie uzależnione od tego czy będą w stanie wykazać, że pomimo podjęcia pracy w Niemczech ich centrum interesów życiowych nadal pozostaje w Polsce. Czynnikiem wskazującym istnienie takiego związku z Polską jest np. dysponowanie lokalem mieszkalnym i ponoszenie kosztów jego utrzymania (umowa własności lokalu lub najmu, opłaty za czynsz, media itp.). Dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy powinny być systematycznie gromadzone w ciągu roku podatkowego.

W trakcie wieloletniej praktyki wypracowaliśmy też jeszcze inne sposoby na uzasadnienie prowadzenia podwójnego gospodarstwa przez osoby samotne, które wykorzystujemy rozliczając naszych klientów.

Odliczeniu mogą również podlegać również dojazdy do pracy na terenie Niemiec. Dokumentuje się je podobnie jak w przypadku dojazdów z Polski do Niemiec (paragony za paliwo + przebieg pojazdu, bilety na publiczne środki transportu itp) aczkolwiek w tym przypadku dokumentacja nie musi być tak szczegółowa. Oczywiście nie ma potrzeby sporządzania odrębnego zestawienia na każdy przejazd.

Dodatkowo w przypadku osób oddelegowanych przez polskie firmy wskazane jest przedstawienie zaświadczenia pracodawcy, z którego wynika, że nie zapewniał on firmowego transportu do miejsca pracy.

Jeżeli następuje zmiana miejsca pracy, która uzasadnia zmianę również miejsca zamieszkania, można skorzystać z tzw. ulgi na zagospodarowanie w nowym miejscu.

Zaistnienie powyższych okoliczności dokumentujemy zaświadczeniem pracodawcy o zmienie miejsca wykonywania pracy oraz niemieckim meldunkiem z nowego miejsca zamieszkania.

Darowizny takie mogą podlegać odliczeniu pod następującymi warunkami:

Np. powinny zostać uwzględnione darowizny na rzecz poważnie chorej matki z wysokimi kosztami leczenia, utrzymującej się z niewysokiej renty.

W przypadku remontu mieszkania należy zachować faktury za wykonane prace. Należy zwrócić uwagę aby na fakturze oddzielnie wyszczególniona była robocizna i materiały (odliczeniu podlega wyłącznie robocizna).

Należy przedstawić dowody niepełnosprawności. Należy też wziąć pod uwagę, że w przypadku zażądania przez urząd niemiecki przysięgłych tłumaczeń dokumentów, ich koszty mogą sprawić, że wystąpienie o tą ulgę będzie niecelowe, chyba że zostaną wykorzystane w kolejnych latach.

Oprócz powyższych, najważniejszych i dających największe korzyści podatkowe, ulg można też gromadzić dowody (najlepiej imienne) ponoszenia następujących wydatków: